10.3. 2022 zahájíme rekonstrukci dopravně vytíženého úseku silnice I/38 mezi dálnicí D1 a mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí III/03824 (ul. R. Havelky) v Jihlavě. Úsek dlouhý 5600 metrů opraví společnost STRABAG a.s za 337,72 mil. Kč bez DPH. Svým rozsahem i náklady se jedná o největší opravu na silnicích I. tříd, kterou v letošním roce v Kraji Vysočina zahájíme. Stavební akce probíhá ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnici Vysočina (KSÚS) na základě smlouvy “O společném zadání veřejných zadavatelů” mezi ŘSD ČR a touto příspěvkovou organizací kraje, neboť neboť její součástí je také oprava mostu ev.č. 1311-1 na silnici III/1311 ve Smrčenské ulici v Jihlavě, který zde překlenuje silnici I/38.

Ačkoliv se primárně jedná o opravu konstrukčních vrstev vozovky v obou jízdních pásech silnice I/38 včetně větví mimoúrovňových křižovatek MÚK I/38 x D1, MÚK Pávov, MÚK Lesnov a MÚK I/38 se sil. III/03824, je součástí také vyvolaná přeložka sítí středového dělícího pásu (SDP), výstavba 1 nového přejezdu SDP a prodloužení dalších 5 stávajících do minimální délky 60 metrů. Rekonstrukce zahrnuje též výměnu vozovkového souvrství na mostech, opravu prvků stávajícího odvodnění, zádržného systému a zabezpečení svahů proti odpadávání nesoudržné zeminy. Dále stavba řeší výměnu a doplnění záchytných a vodicích bezpečnostních zařízení dle aktuálně platných předpisů.

Samotné opravě povrchu musí předcházet přeložka metalického a optických kabelů. Z tohoto důvodu začnou jako první práce ve středovém dělícím pásu. V období od 10.3. do 13.3. provedeme monitoring stavu kanalizace v opravovaném úseku. Tato činnost bude probíhat v rámci pracovních míst, kdy se bude uzavírat levý jízdní pruh v délce stovek metrů. Po ukončení monitoringu začnou již zemní práce za účelem přeložky kabelů. Je třeba vybudovat novou kabelovou trasu, která bude pro větší ochranu tvořena 2 betonovými žlaby. Pro potřeby ŘSD ČR budou nově položeny 4 kusy HDPE trubek (chráničky z vysokohustotního polyetylenu) pro dodatečné zafouknutí optického kabelu. Celková délka těchto trubek bude více než 22 kilometrů. Předpokládáme, že tyto práce budou hotové do prázdnin 2022. Do 30.6. 2022 tak bude v obou jízdních pásech silnice I/38 od dálnice D1 po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí II/523 (ul. Jiráskova) uzavřen levý jízdní pruh. Jezdit se bude pouze 1 jízdním pruhem při omezení max. povolené rychlosti na 60 km/h.

 

 

Print Friendly, PDF & Email