Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 15.3.2022 zrušil stavební povolení vydané rozhodnutím Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 21.11. 2018, které se týkají některých stavebních objektů JV obchvatu Havlíčkova Brodu. Bohužel toto rozhodnutí přichází v okamžiku, kdy po vyřešení problémů se starými ekologickými zátěžemi (ropa, azbest) a přírodně se vyskytujícím arsenem v půdě probíhají práce s vysokou intenzitou na pozemních komunikacích i většině mostních objektů v trase i přes ní. Stavebně je obchvat přibližně v jeho polovině a proinvestovaná je více něž 1 mld. Kč.

Napadené pravomocné stavební povolení pozbyde účinnosti dnem nabytí právní moci předmětného rozsudku KS v Brně. ŘSD ČR toto rozhodnutí soudu samozřejmě respektuje a bude se jím řídit. Očekáváme, že Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina provede v souladu se stavebním zákonem místní šetření za účelem zajištění příslušných opatření ve věci probíhající stavby, aby identifikoval stavební objekty, které jsou rozhodnutím dotčené a stanovil způsob jejich zajištění při nečinnosti proti škodám na majetku a zdraví. Neznamená to tedy okamžité zastavení stavby, ale bude třeba postupovat v souladu se stavebním zákonem a vydaným rozhodnutím o zastavení stavby ze strany příslušného stavebního úřadu. V mezidobí se bude třeba vypořádat s vadami stavebního povolení, na které KS v Brně ve svém rozsudku poukazuje, abychom v co nejkratším termínu získali pravomocné povolení nové. Nicméně riziko zpoždění stavby je aktuálně velice vysoké, a to i přesto, že na stavebních objektech, které rozhodnutím soudu nejsou dotčené, bude možné i nadále pracovat v plném rozsahu.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email