Připravujeme úpravu stávající stykové křižovatky silnice I/38 a severní větve mimoúrovňové křižovatky Pávov v km 112 dálnice D1. Stávající MÚK v tomto křížení je trojlístková s absencí 2 ramp ve 4. kvadrantu. Vratnou rampu Brno–Jihlava a přímou Havlíčkův Brod–Praha nahrazuje právě styková křižovatka umístěná v levém jízdním pásu silnice I/38. V křižovatce pak dochází ke změně kategorie silnice I/38 z dvoupruhového uspořádání ve směru Havlíčkův Brod na čtyřpruhové ve směru Jihlava. Křižovatka se navíc nachází v průmyslové oblasti, ve velké míře je tak využívána kamiony a jinými těžkými vozidly, a jejich vysoká intenzita způsobuje problémy z hlediska bezpečnosti i plynulosti dopravy. 

V místě stávající stykové křižovatky vyroste nová okružní křižovatka s plánovaným vnějším průměrem 44 metrů, šířkou okružního pásu 6,5 metrů a šířkou prstence* 2 metry. Všechny vjezdy a výjezdy okružní křižovatky budou jednopruhové oddělené fyzickým dlážděným ostrůvkem. Pro dominantní směry, které byly potvrzeny dopravním průzkumem a které by tak zatěžovaly okružní křižovatku, budou odkloněny z jednotlivých ramen samostatné větve V1, V2, V3, tzv. bypassy**. Jedná se o směry Jihlava–Praha, Brno–Havl. Brod, Havl. Brod–Jihlava/Brno. Toto řešení by mělo zajistit plynulý a přehledný provoz. V rámci stavby dojde rovněž na úpravu severní větvě mimoúrovňové křižovatky.

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace ve stupni DUSP nutné pro vydání společného územního a stavební povolení. Předpokládáme, že žádost o jeho vydání by mohla být podána v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku. K jeho samotnému vydání by pak mohlo dojít v polovině roku 2022.

* Prstenec – je zpevněná část vnějšího okraje středového ostrova. Prstenec se navrhuje tak, aby mohl být ojediněle pojížděn zejména rozměrnými vozidly (kamión, kloubový autobus, apod.), ale není nutnou součástí okružních křižovatek. Využitelný je zejména v trasách, kde lze předpokládat přepravu nadměrných nákladů.
**Spojovací větev křižovatky (bypass) je jízdní pruh nebo pás, který spojuje dvě sousední ramena okružní křižovatky mimo okružní jízdní pás křižovatky a umožňuje odlehčení křižovatky uskutečněním pravého odbočení po této spojovací větvi bez napojení na okružní jízdní pás křižovatky.

Print Friendly, PDF & Email