Vybrali jsme zhotovitele akce „I/37 Ostrov n. Oslavou – Křižanov oprava povrchu a odvodnění“ v rámci které se opraví 10,6 kilometrů této komunikace. Veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavby v předpokládané hodnotě 95,9 mil. Kč bez DPH se zúčastnilo 9 uchazečů. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila společnost M-Silnice a.s., která dílo zhotoví za 81,2 mil. Kč bez DPH (85% předpokládané ceny) a do provozu uvede za 19 týdnů od převzetí staveniště.  Stavba má pravomocné stavební rozhodnutí a tak nic nebrání zahájení prací. To plánujeme na 1. 6. 2021.

Provedený diagnostický průzkum prokázal již nevyhovující stav povrchu vozovky, který je hodnocen v jednotlivých úsecích stupni 4 (nevyhovující) a 5 (havarijní).  Zaznamenán byl výskyt četných poruch různého charakteru, jako jsou hloubková koroze, ztráta asfaltového tmelu, trhliny všech typů, výtluky, plošné deformace vozovky atd., atd. V celé délce mezi Ostrovem n./O. a Křižanovem dojde k vynechání dvou úseků (již opravený úsek Lastovičky-Rousměrov a obchvat Skelného nad Oslavou), čímž bude stavebně rozdělen na 3 části.

V rámci opravy povrchu bude třeba v různé tloušťce (v závislosti na diagnostice) odfrézovat stávající asfaltové souvrství, provést kontrolu po odfrézování a určit lokální poruchy. Na základě těchto zjištění provést případné lokální sanace s odstraněním části podkladní vrstvy a její reprofilací a zhutněním. Opraví se případné trhliny, které budou po odfrézování viditelné na povrchu a po aplikování spojovací asfaltové emulze se zahájí pokládka nové ložní a obrusné vrstvy. Dojde k vyčištění, dosypání a zpevnění krajnic a případným úpravám svahů zemního tělesa. Bude provedena výměna stávající svodidel a jejich doplnění, aby zádržný systém odpovídal současným normám.

Pokud jde o odvodnění komunikace, je dešťová voda ze zpevněných ploch silnice svedena příčným sklonem k okraji vozovky a dále do silničních příkopů nebo v obci do stávajících uličních v pustí. V Ostrově n. /O. dojde k vybudování nových uličních vpustí a položeny budou nové odvodňovací žlaby. V celé délce opravovaného úseku pak budou vyčištěny téměř 4 desítky podélných i příčných propustků. V závislosti na jejich stavu budou rovněž sanovány, opraveny a případně upraveny na propustky se šikmými čely.

V červnu budou práce probíhat po polovinách při zachováním průjezdu 1 jízdním pruhem a kyvadlově řízenou dopravou. V tomto režimu se bude souběžně opravovat silnice na průtahu obcí Ostrov n/ O. a mezi Skleným n./O. a Jívoví. Od července do konce října tohoto roku bude doprava převedena na značené objízdné trasy a tranzitní doprava na dálnici D1. Do konce srpna tak souběžně využijeme uzavírky silnice I/37 pro tranzitní dopravu z důvodu postupu prací na obchvatu Osové Bítýšky.

Print Friendly, PDF & Email