S koncem starého roku přinášíme plán staveb a rekonstrukcí silnic v Kraji Vysočina pro nadcházející rok 2024. S postupem času budeme přehled doplňovat, aktualizovat a jednotlivé stavby a rekonstrukce silnic představíme v detailech.

Stavby:

I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská

Jde o přeložku silnice I/37 mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská ve Žďáru nad Sázavou. Jejím hlavním účelem bude zklidnění dopravy ve městě. Přeložka je v celé své délce 692 m navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace. Její začátek je umístěn do středu nové okružní křižovatky na Jihlavské ulici. Poté trasa pokračuje jihovýchodním směrem dvěma protisměrnými kruho­vými oblouky. Následně se trasa stáčí na východ opět pomocí kruhového oblouku. Konec přeložky je uprostřed druhé okružní křižovatky na ulici Brněnská. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 118,39 mil. Kč bez DPH. Doba pro dokončení stavby byla stanovena na maximálně 470 kalendářních dní. Na stavbu momentálně vybíráme zhotovitele.

I/23 Dobrá voda – přeložka

Jedná se úpravu křižovatky silnice I/23 s komunikací III/40615 do Dobré Vody, před městysem Mrákotín. Stavebně půjde o směrovou i výškovou přeložku obou silnic, o přeložku vodovodu LT 100 a přemístění božích muk přibližně o 5 metrů. Důvodem plánované úpravy je odstranění bodové závady v prostoru stávající stykové křižovatky. Na silnici I/23 bude v rámci úpravy umístěn levý odbočovací pruh ve směru na silnici III. Třídy do Dobré Vody. Přeložka silnice III. třídy bude provedena pouze v nezbytném rozsahu pro normové připojení a zajištění dostatečných rozhledů při výjezdu na silnici I/23. Součástí úprav bude i sjezd vpravo ve směru staničení s propustkem, který bude sloužit k obsluze zemědělsky obdělávaných pozemků. Vyhlášení veřejného tendru na zhotovitele připravujeme.

I/38 Pávov, křižovatky s D1

Naším záměrem je přestavba stykové křižovatky silnice I/38 se severní větví mimoúrovňové křižovatky v km 112 dálnice D1 na okružní křižovatku. V místě stávající stykové křižovatky vybudujeme novou okružní křižovatku s plánovaným vnějším průměrem 44 metrů, šířkou okružního pásu 6,5 metrů a šířkou prstence 2 metry. Všechny vjezdy a výjezdy okružní křižovatky budou jednopruhové oddělené dlážděným ostrůvkem. Pro dominantní směry, které byly potvrzeny dopravním průzkumem a které by tak zatěžovaly okružní křižovatku, budou odkloněny z jednotlivých ramen samostatné větve, tzv. bypassy. Jedná se o směry Jihlava–Praha, Brno–Havl. Brod, Havl. Brod–Jihlava/Brno. Toto řešení by mělo zajistit plynulý, přehledný a bezpečný provoz. V rámci stavby dojde rovněž na úpravu severní větvě mimoúrovňové křižovatky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 63,75 mil. Kč bez DPH. Maximální doba pro zprovoznění je stanovena na 196 dnů. Formou veřejné soutěže aktuálně vybíráme zhotovitele.

Rekonstrukce:

I/19 Štěpánov nad Svratkou – hranice kraje

Celková délka úseku, který máme v plánu zrekonstruovat, je 4820 m. Konkrétně půjde o část silnice I/19 mezi mostem ev. č. 19‐085 v městysi Štěpánov nad Svratkou a hranicí Kraje Vysočina s Jihomoravským krajem u mostu ev. č. 19-091, který v lesním úseku překlenuje říčku Hodonínka. Cílem akce je zlepšení technického stavu silnice I/19, zkvalitnění povrchu komunikace včetně oprav podkladních vrstev v místech poruch a celkově tak k prodloužení životnosti vozovky. Navíc dojde k úpravě výškových poměrů a podélného sklonu vozovky, a to nadvýšením nivelety o cca 20 mm a ve střední části rekonstruovaného úseku až o cca 50 mm. Na veřejnou zakázku jejíž předpokládaná hodnota je 91,07 mil. Kč bez DPH aktuálně vybíráme zhotovitele.

I/37 Ořechov – Osová Bítýška

Jedná se o opravu celkem 3772 m dlouhého úseku, konkrétně od začátku obce Ořechov ve směru od Křižanova po začátek Osové Bítýšky. Vozovka zde vykazuje řadu vad. Mimo jiné jsou zde vyjeté koleje, povrchová i hloubková koroze, lokálně se vyskytují olámané krajnice a vozovka je navíc poznamenána i častými vysprávkami. Cílem opravy tedy bude zejména výměna vozovkového souvrství, k tomu navíc oprava systému odvodnění, úprava krajnic a obnova dopravního značení. Za nabídkovou cenu 33,30 mil. Kč bez DPH opraví 3772 m dlouhý úsek společnost EUROVIA CS a.s.

I/38 most Kámen

Na silnici I/38 těsně před obcí Kámen ve směru od Skuhrova plánujeme kompletní výměnu mostu ev. čís. 38-058 přes Lučický potok. Důvodem je jeho nevyhovující stav a pak také umožnění přepravy nadrozměrných nákladů po trase především pro JE Dukovany. Nejprve bude nutné vystavět náhradní mostní provizorium, na které posléze převedeme veškerou dopravu. Poté zahájíme demolici starého mostu a na jeho místě postavíme zcela nový. Bude o cca 2 metry širší, jeho nosnost bude proti mostu stávajícímu násobně vyšší, a především bude odolnější. Zhotovitelem vybraným na základě veřejné soutěže je společnost Tannaco a.s., která se zavázala k provedení prací za 27,74 mil. korun bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email