Ačkoliv se na jihovýchodním obchvatu v rámci možností daných klimatickými a technologickými podmínkami pracovalo přes celou zimu, práce na 4124 metrů dlouhé hlavni trase nabírají na dynamice s příchodem jara. 

Pracuje se již na všech 7 mostních objektech v trase silnice I/38, které svojí délkou tvoří čtvrtinu délky hlavní trasy obchvatu. Stavebně nejdále  je most přes Stříbrný potok a polní cestu, kde stojí již všechny pilíře a obě opěry mostu a probíhá armování, bednění a betonáž jejich závěrných zídek. Připravují se základy pro podpůrnou skruž, aby se po jejím vybudování mohlo přistoupit k betonáži hlavní nosné konstrukce prvních polí mostu. Celá nosná konstrukce by měla být kompletně hotová na podzim tohoto roku. Paralelně samozřejmě probíhají i terénní práce spojené s výstavbou tohoto mostního objektu vedeného jako SO 210.


Nejdelším ze sedmi mostních objektů bude téměř 300 metrů dlouhý most přes řeku Šlapanku a trať ČD Jihlava-H. Brod (SO 206). Zde probíhá armování, bednění a betonáže dříků pilířů a jejich hlavic. Současně se pracuje na založení opěry mostní opěry OP8. Aby bylo možné založit a následně vystavět pilíř mostu mezi náspem železniční trati a břehem Šlapanky, bylo nutné místo zpřístupnit pomocí provizorního mostu a komunikace.

Nejzajímavější práce aktuálně probíhají na mostě přes trať ČD Praha-Havlíčkův Brod-Brno, řeku Sázavu a trať ČD  H. Brod-Chotěboř (SO 201), který je současně druhým nejdelším mostem v trase obchvatu. Mezi náspem železniční trati na Chotěboř a břehem řeky Sázavy probíhá výstavba provizorní komunikace. Následovat  bude provizorní mostní konstrukce. Ty zpřístupní místo výstavby pilířů na pravém břehu Sázavy. I zde probíhá   armování, bednění a betonáže základů,  armování, bednění a betonáže dříků pilířů armování a jejich hlavic.
Za koordinované výluky tratě Praha- Brno byla koncem loňského týdne dokončena stavba podpůrné skruže nad železniční tratí, tj. mezi pilíři P7 a P8. Technickou zajímavostí je, že po vybetonování hlavní nosné konstrukce mostního pole nad tratí, bude tato o 2 metry výše než na sousedních polích. 1600 tun vážící konstrukci tak bude třeba postupně snést o 2 metry níže a umístit na pilíře. Snesení pomocí speciálních jeřábů umístěných na pilířích je plánováno na podzim tohoto roku za opětovné výluky provozu na železniční trati. Celý proces by měl trvat přibližně týden.

Pokud jde o komunikace, tady probíhají práce na stavebních objektech, kde nevzniká přebytek zeminy. Ke konci března se jedná o 5 objektů, z nichž za zmínku stojí zahájení výstavby okružní křižovatky Havlíčkův Brod jih, kde již proběhla skrývka ornice v celém rozsahu stavebního objektu a doprava po silnici I/38 byla v polovině března převedena na provizorní komunikaci. Dále se pracuje na výstavbě z části nové místní komunikace k Novotnému Dvoru, kde se realizují hrubé terénní úpravy a sanace podloží v celé délce tohoto stavebního objektu. Vybudování komunikace je nutné pro zajištění přístupu do této části H. Brodu po uvedení obchvatu do provozu. Stavba probíhá v koordinaci s městem, které zde realizuje výstavbu vodovod a kanalizace. Průběžně s postupem prací probíhají přeložky inženýrských sítí zejména přes budoucí hlavní trasu a ta kde je to účelné i podél ní.

 

 

Print Friendly, PDF & Email