Pro letošní rok připravujeme opravu 7,5 kilometrů dlouhého úseku silnice I/34 mezi Jitkovem a Ždírcem nad Doubravou. Konkrétně se bude opravovat část mezi propustkem na Jitkovském potoce a okružní křižovatkou silnic I/34 a II/345 ve Ždírci nad Doubravou včetně tedy průtahů Novým Ranskem a části Ždírce. Provedená diagnostika vozovky v úseku staničení km 134,080 – 141,577 ukázala, že v minulosti provedená údržba položením emulzního mikrokoberce vykazuje v současné době již značené opotřebení v podobě koroze, odlupování a vývoje výtluků. V úseku dále dochází k vývoji různého typu trhlin. Lokálně dochází k olamování okrajů vozovky a jsou v ní vyjeté mírné koleje. Zjištěna byla také nehomogenní skladba vozovky. Připravovaná oprava tak reaguje na zjištěný stav komunikace s cílem zkvalitnění povrchu vozovky a prodloužení její životnosti.

Mimo výměny konstrukčních vrstev vozovky (ložná+obrusná vrstva) a případných nutných sanací konstrukce vozovky (dle provedené diagnostiky), bude provedeno pročištění silničních příkopů a zanesených propustků. Součástí bude rovněž jejich sanace, doplnění šikmých čel a dláždění příkopů na obou jejich předpolích. Opravena bude nezpevněná krajnice a dojde k doplnění svodidel dle platných technických předpisů a norem. Na třech mostech na silnici I/34 bude proveden pouze nový ochranný nátěr zábradlí. V opravovaném úseku dojde k vyznačení nového vodorovného dopravního značení a osazení nového svislého dopravního značení.

Z důvodu nedostatečné šířky stávající silnice I/34, která neumožňuje provádění prací po polovinách, se plánuje její úplná uzavírka v dotčeném úseku. Předpokládá se převedení provozu na objízdnou trasu pro osobní vozidla do 3,5t, nákladní vozidla nad 3,5t a těžká nákladní vozidla nad 12t. Vedení objízdných tras bude předmětem jednání Policie ČR, příslušného silničního správního úřadu a zhotovitele a budeme o nich včas informovat. Předpokládaná doba pro uvedení opraveného úseku do provozu je maximálně 20 týdnů.

V současné době běží správní řízení za účelem vydání stavebního povolení a probíhá veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby s aktuálním termínem podání nabídek 15.3.2022. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zadávací dokumentace je 126,97 mil. Kč bez DPH. Pokud předrealizační fáze přípravy bude probíhat bez zásadních časových prodlev, můžeme zahájení stavby předpokládat v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email