Využíváme situace i času po dokončení rekonstrukce vodovodu a kanalizace obcí Pohled a v pondělí 2.8.2021 zahájíme opravu komunikace I/19, abychom ji do zimy uvedly do bezvadného stavu. V rámci veřejného výběrového řízení na zhotovitele jsme obdrželi 4 nabídky, z nichž jako ekonomicky nejvýhodnější byla vybraná nabídka společnosti Metrostav Infrastructure a.s., která zakázku provede za 21,45 mil. Kč bez DPH a současně s nejkratší dobou uvedení stavby do provozu  za 16 týdnů.

Stavba navazuje na již ukončené nebo probíhající opravy silnice I/19 mezi Pohledem a Keřkovem, které zlepšují stav i bezpečnost této komunikace a také na zmíněnou dokončenou rekonstrukci vodovodu a kanalizace, která v uplynulých měsících v obci v rámci její investice probíhala. 

Pokud odhlédneme od této skutečnosti, technický stav vozovky stávající části silnice již neodpovídá požadavkům kladeným na silnice I. třídy a tak účelem stavby je zejména zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově prodloužení její životnosti. Připravovaná oprava na průtahu Pohledem v celkové délce 1,04 km představuje práce v  úseku od konce stavby přeložky silnice I/19 (součást stavby I/34 Rouštany – Pohled) až za poslední sjezd na konci obce Pohled směrem na Simtany. Oprava vozovky bude v celé trase prováděna přibližně s mírnou šířkovou korekcí, aby se docílilo sjednocení šířky na 3,0 m jízdní pruh a 0,25 m vodicí proužky. Celková šířka zpevnění asfaltem bude maximálně 6,5 metru. 

V rámci prací dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládce nových. V některých úsecích se přepokládá kompletní sanace vozovky z důvodu nedostatečně únosných okrajů v místech historického rozšiřování komunikace. Dojde rovněž k obnově a doplnění svodidel, aby zádržný systém v řešeném úseku odpovídal současným normám. Způsob odvodnění zůstane zachován. Odvedení vody z povrchu vozovky do uličních vpustí bude v části Přibyslavské ulice zlepšeno novými obrubníky. V úsecích s výskytem silničních příkopů podél silnice I/19 budou tyto pročištěny a osety hydroosevem. Opraven bude 1 propustek pod silnici a dále se pročistí stávající propustky pod sousedními sjezdy. Všechna kolmá čela těchto propustků v extravilánu budou odstraněna a nahrazena čely šikmými.

Opravu plánujme za úplné uzavírky silnice I/19. Důvodem pro toto opatření je nedostatečná šířka stávající silnice, která neumožňuje prováděn opravy za provozu po polovinách. Doprava do 3,5t a nad 3,5t bude převedena na své značené objízdné trasy, podobně jak tomu bylo doposud v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace obce.

Print Friendly, PDF & Email