Výstavba okružní křižovatky na silnici I/38 pod úrovní dálnice D1 v Jihlavě – Pávově se drží aktuálního harmonogramu. Práce se momentálně soustřeďují v jízdním pásu směr Jihlava a dopravu nadále ovlivňují pouze částečně. Se začátkem letních prázdnin bude v místě stavby na 14 dní zaveden kyvadlový provoz.

Momentálně se v místě výstavby budoucí okružní křižovatky pracuje na rozšíření a úpravě silničního tělesa jízdního pásu silnice I/38 ve směru na Jihlavu. Zde probíhá zkvalitnění zemní pláně, instalují se drenáže a buduje nový, kompletní systém odvodnění. Připravuje se budování ostrůvků prstence navržené okružní křižovatky, dále také výstavba obrubníků a pokládka štěrkodrtě. Vedle komunikace vpravo, ve směru jízdy Jihlava byly vykáceny především náletové dřeviny a keře.

Doprava je místem prací vedena v režimu 1+1 zúžené jízdní pruhy a rychlostí sníženou na 50 km/h maximálně. Na dálnici D1 ve směru od Brna na Prahu je uzavřena v EXIT 112 sjezdová větev směr Jihlava a Havlíčkův Brod, zatímco nájezdová rampa směr Praha zůstává otevřena s tím, že vozidla mířící od Havlíčkova Brodu ve směru na Prahu nemohou ve stávající křižovatce  odbočit vlevo, ale musejí podjet dálnici, najet v EXIT 112 směr Brno a ihned poté z dálnice D1 sjet směr Havlíčkův Brod, podjet dálniční most a odtud najet po otevřené rampě směr Praha.

Od 1. do 15. července plánujeme v místě stavby na silnici I/38 kyvadlový provoz řízený semafory. V tomto termínu budou semafory na přilehlé křižovatce Tři věžičky naopak vypnuty. Od 15. července dojde k úplné uzavírce EXIT 112, včetně nájezdové rampy na dálnici D1 směr Praha. Tato uzavírka pak zůstane v platnosti až takřka do zprovoznění stavby. Vozidla budou moci náhradou využít EXIT 119 Velký Beranov či EXIT 104 Větrný Jeníkov.

Realizovaný projekt řeší přestavbu stávající stykové křižovatky silnice I/38 a větve mimoúrovňové křižovatky (MÚK) dálnice D1 na okružní křižovatku (OK). Silnice I. tří­dy č. 38 prochází v místě stavby ve směru sever – jih a tvoří hlavní propojení měst Havlíčkův Brod – Jihlava a jejich připojení na dálnici D1 (EXIT 112).

Stávající MÚK v místě křížení je trojlístková s absencí 2 ramp ve 4. kvad­rantu. Vratnou rampu Brno – Jihlava a přímou Havl. Brod – Praha nahrazu­je styková křižovatka umístěná v levém jízdním pásu sil. I/38. V křižovatce dochází ke změně kategorie silnice I/38 z dvoupruhového uspořádání ve směru Havlíčkův Brod na čtyřpruhové ve směru Jihlava. Křižovatka leží v průmyslové oblasti, ve velké míře je tak využívána kamiony a jinými těž­kými vozidly a jejich velká intenzita způsobuje problémy jak z hlediska bez­pečnosti, tak také z hlediska plynulosti dopravy. Podle posledního sčítání projede tímto místem denně více než 12 500 vozidel, z toho přibližně 30% tvoří nákladní vozidla a kamiony. Přestavba na okružní křižovatku s vněj­ším průměrem 44 m nepředstavuje velký zásah do území. Okružní pás je navržen s jedním pruhem š. 6,5 m a pojížděným prstencem š. 2,0 m.

Jízdní pruhy v pravém pásu stávajícího čtyřpruhu v prostoru křižovatky jsou určeny pro směr Havl. Brod – Jihlava, kdy je z pravého pruhu umož­něno odbočení směr Brno. Jízdní pruhy v levém pásu jsou pro přímý směr Jihlava – Havlíčkův Brod a pro pravé odbočení pro směr Jihlava – Praha. V projektu je uspořádání křižovatky navrženo tak, že do průsečíku silnice I/38 a větve D1 je osazena okružní křižovatka. Jednotlivé jízdní pruhy jsou pak směrově upraveny tak, aby se přizpůsobily tvaru okružní křižovatky. Základní šířka jízd­ních pruhů v nových ramenech okružní křižovatky je 3,50 m.

Pro dominantní směry byly z jednotlivých ramen odkloněny samostatné větve (tzv. bypassy). Jedná se o směry Jihlava – Praha, Brno – Havl. Brod, Havl. Brod – Jihlava/Brno. Tyto větve jsou navrženy jako jednosměrné, jednopruhové v šířce, která umožní objetí vozidla při jeho nepojízdnosti.

Zhotovitelem je společnost STRABAG a.s., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Smluvně se zavázala dílo provést za 58,29 mil. Kč bez DPH. Uvést přestavěnou křižovatku do provozu bychom chtěli v průběhu října.

Print Friendly, PDF & Email