V úterý 14.7. 2021 jsme zhotoviteli stavby společnosti SIMOST, s.r.o předali staveniště za účelem opravy mostu ev.č. 38-074 přes potok Okrouhlík na silnici I/38 v Rančířově na Jihlavsku. Již ve středu 15.7. 2021 zahajuje samotná oprava mostního objektu, který je klasifikován stavebně technickým stavem V- špatný, a která vyjde na 5,59 mil. Kč bez DPH.

Beton opěr mostu hloubkově degraduje, zejména v úrovni kolísání běžné hladiny vody. Na vtoku již také dochází k jejich podemílání. Hloubkově degraduje rovněž beton křídel a to zejména v oblastech prosakujících pracovních spár. Na spodním líci pravého dilatačního úseku klenbového pásu jsou patrné výrazné trhliny s výluhy pojiva a dochází k separaci jeho ochranné omítky. Degradací betonu jsou postižené i obě poprsní zdi a na horní stavbě též římsy.

Pokud jde o opravu, tak most bude ponechán ve stávajícím stavu, což znamená, že bude provedeno pouze odbourání říms a části křídel po úroveň pro provedení nového zpevnění svahu kamenem do betonu. Do vozovky nebude zasahováno vůbec. S ohledem na konstrukci a mimořádnou prohlídkou diagnosticky zjištěný stav mostu byla pro opravu zvolena metoda vložením turbosideru do stávajícího mostního otvoru. Jeho navržená délka je 34 metrů a na místo jeho instalace bude dovezen po částech, zde bude opět po jednotlivých částech kompletován a postupně zasouván. Jedná se v podstatě o zasunutí nové mostní konstrukce do té stávající. Tubosider bude uložen plošně na štěrkopískovém loži. Do základů stávající klenby nebude zasahováno. Terén v okolí se plynule napojí na nové zpevnění svahů a pod mostem se upraví  do požadovaného tvaru. 

Uvedené technologické řešení opravy současně umožňuje realizovat stavbu na frekventovaném tahu Jihlava-Znojmo za provozu, byť s nezbytně nutným dopravním omezením, které spočívá v kyvadlově řízené dopravě na mostě a jeho předmostích pomocí světelné signalizace. S opětovným uvedením tohoto úseku silnice I/38 do provozu počítáme ještě letos v polovině září s tím, že dále již budou práce na mostě probíhat bez nutnosti omezení provozu na něm.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email