Právě dnes zahajujeme plánovanou přestavbu rizikové a vytížené křižovatky na silnici I/38 v Jihlavě – Pávově. Práce máme naplánovány až do října, kdy bychom už přestavěnou a bezpečnější křižovatku chtěli uvést do plného provozu.

Demontáží středových svodidel a úpravami místa pro zařízení stavby dnes započala jedna z letošních nejnáročnějších stavebních operací na komunikacích ve správě Ředitelství silnic a dálnici v Kraji Vysočina. Zároveň je upravován středový dělící ostrůvek sjezdové a nájezdové větve v EXIT 112 tak, aby po něm mohla být vedena doprava. Chystá se kácení náletových dřevin v prostoru budoucí okružní křižovatky i přeložka telekomunikačních kabelů. V následujících měsících dozná celé místo významných změn, a to z důvodu zajištění větší plynulosti a bezpečnosti provozu.

Stavba řeší přestavbu stávající stykové křižovatky silnice I/38 a větve mimoúrovňové křižovatky (MÚK) dálnice D1 na okružní křižovatku (OK). Silnice I. tří­dy č. 38 prochází v místě stavby ve směru sever – jih a tvoří hlavní propojení měst Havlíčkův Brod – Jihlava a jejich připojení na dálnici D1 (EXIT 112).

Stávající MÚK v místě křížení je trojlístková s absencí 2 ramp ve 4. kvad­rantu. Vratnou rampu Brno – Jihlava a přímou Havl. Brod – Praha nahrazu­je styková křižovatka umístěná v levém jízdním pásu sil. I/38. V křižovatce dochází ke změně kategorie silnice I/38 z dvoupruhového uspořádání ve směru Havlíčkův Brod na čtyřpruhové ve směru Jihlava. Křižovatka leží v průmyslové oblasti, ve velké míře je tak využívána kamiony a jinými těž­kými vozidly a jejich velká intenzita způsobuje problémy jak z hlediska bez­pečnosti, tak také z hlediska plynulosti dopravy. Podle posledního sčítání projede tímto místem denně více než 12 500 vozidel, z toho přibližně 30% tvoří nákladní vozidla a kamiony. Přestavba na okružní křižovatku s vněj­ším průměrem 44 m nepředstavuje velký zásah do území. Okružní pás je navržen s jedním pruhem š. 6,5 m a pojížděným prstencem š. 2,0 m.

Jízdní pruhy v pravém pásu stávajícího čtyřpruhu v prostoru křižovatky jsou určeny pro směr Havl. Brod – Jihlava, kdy je z pravého pruhu umož­něno odbočení směr Brno. Jízdní pruhy v levém pásu jsou pro přímý směr Jihlava – Havlíčkův Brod a pro pravé odbočení pro směr Jihlava – Praha. V projektu je uspořádání křižovatky navrženo tak, že do průsečíku silnice I/38 a větve D1 je osazena okružní křižovatka. Jednotlivé jízdní pruhy jsou pak směrově upraveny tak, aby se přizpůsobily tvaru okružní křižovatky. Základní šířka jízd­ních pruhů v nových ramenech okružní křižovatky je 3,50 m.

Pro dominantní směry byly z jednotlivých ramen odkloněny samostatné větve (tzv. bypassy). Jedná se o směry Jihlava – Praha, Brno – Havl. Brod, Havl. Brod – Jihlava/Brno. Tyto větve jsou navrženy jako jednosměrné, jednopruhové v šířce, která umožní objetí vozidla při jeho nepojízdnosti.

Práce si vyžádají omezení provozu. Již od samého počátku a téměř po celou dobu výstavby bude EXIT 112 dálnice D1 směr Havlíčkův Brod a Jihlava uzavřen a motoristům budou k dispozici vyznačené objízdné trasy přes EXIT 119 Velký Beranov nebo přes EXIT 104 Větrný Jeníkov. Vozidla směřující od Havlíčkova Brodu na Prahu budou naváděna přechodným dopravním značením na nájezd na dálnici D1 směr Brno a bezprostředně v EXIT 112 z dálnice sjedou ve směru na Havlíčkův Brod, podjedou dálniční most a na svou trasu se dostanou po stávající nájezdové rampě na dálnici D1 ve směru na Prahu v EXIT 112. Od půlky července až do konce září pak bude EXIT 112 zcela uzavřen. V průběhu výstavby je v místě prací rovněž počítáno s kyvadlovým provozem na semafory, a to po dobu 2×14 dní, poprvé v červenci, podruhé v září s tím, že semafory na blízké křižovatce Tři věžičky budou v těchto termínech vypnuty.

Ze sedmi firem, které se zúčastnily tendru na zhotovitele, zvolila hodnotící komise společnost STRABAG a.s., která podala nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Smluvně se zavázala dílo provést za 58,29 mil. Kč bez DPH, přičemž odhadovaná cena veřejné zakázky činila 67,21 mil. Kč bez DPH. Uvést přestavěnou křižovatku do provozu bychom chtěli v průběhu října.

Print Friendly, PDF & Email