Vybrali jsme zhotovitele akce “D10 Stará Boleslav most ev.č.10-016..1(2)” v km 12,6, který se nachází mezi EXIT 14 Stará Boleslav a dálničním mostem přes Labe. Společnost Skanska a.s. nabídla z 5 účastníků nejnižší cenu 30,75 mil. Kč bez DPH (93%  předpokládané hodnoty VZ) s uvedením stavby do provozu za 48 týdnů. O víkendu 13.-14.3. 2021 již začínáme s výstavbou dopravně inženýrského opatření a v pondělí 15.3. se rozběhne rekonstrukce samotná.

Stav mostu je aktuálně hodnocen stupněm 6, tedy jako velmi špatný a jeho nosná konstrukce musela být do zahájení rekonstrukce provizorně zajištěna dočasnou podpěrnou konstrukcí. Stávající mostní konstrukce z 12 předem předpjatých prefabrikovaných nosníků se zdemoluje s částečným ubourání spodní stavby a na stejném místě se postaví nový most z předem předpjatých železobetonových nosníků. Rekonstrukce mostu již reflektuje plánované rozšíření dálnice D10 v tomto úseku na uspořádání 3+3 jízdní pruhy. Šířka přemosťované komunikace se tak v obou směrech rozšíří na 13,25 metrů. Šířka průjezdného prostoru stávající komunikace na mostě směrem na Mladou Boleslav je 10,8 m a směrem na Prahu 10,6 m. Jinak bude plně respektovat stávající stav.
Nutné bude rovněž ubourat opěry na projektovanou výšku, aby mohl být vybetonován nový úložný práh. Z důvodu rozšíření mostu je nutné zdemolovat i jeho stávající křídla mostu ve směru na Mladou Boleslav pro umístění nových základů křídla.

Rekonstrukce (demolice a výstavba) bude s ohledem na zachování provozu na dálnici D10 rozdělena do 4. etap, aby zde mohl být po celou dobu provoz veden režimu 2+2. Již v loňském roce jsme za tímto účelem provedli rekonstrukci přejezdu SDP, která bude letos využíván k převedení dopravy z jednoho jízdního pásu do druhého.

15.3. začneme 1. etapou, kdy provedeme demolici středové římsy v obou jízdních pruzích a bude provedena dočasná úprava středového dělícího pásu spočívající v nahrazení říms vozovkovým souvrstvím. To umožní i v další etapě vedení dopravy v režimu 2+2. První etapa bude trvat týden do příštího víkendu a v rámci ní dojde k omezení levého jízdního pruhu v obou jízdních pásech. V každém z nich se bude jezdit ve dvou provizorních jízdních pruzích s omezením rychlosti.
Následující víkend 20.-21.3. zahájíme 2. etapu přestavbou dopravně inženýrského opatření. V rámci této etapy budeme přibližně do konce června pracovat na levé části levého mostu ve směru na Prahu. Před mostem od Mladé Boleslavi bude doprava vedena v režimu 2+1/1, v prostoru mostu v režimu  2+2/0, kdy pravý jízdní pruh směrem na Prahu bude veden právě v předchozí etapě zbudovaném na provizorním pruhu v prostoru SDP.

O aktuálním průběhu stavby a přechodu na další etapy v druhé polovině tohoto roku vás budeme průběžně informovat s ohledem na postup prací a její klíčové milníky.

Print Friendly, PDF & Email