Zahájili jsme výběrové řízení na zhotovitele akce ” I/18 Líchovy – Břekova Lhota oprava komunikace a odvodnění” s termínem podání nabídek do 4.6.2021. Provedená diagnostika hodnotí stav povrchu komunikace v daném úseku stupněm 5, tedy jako havarijní. Povrch vozovky vykazuje zejména síťové trhliny místy ve spojení s vyjetou kolejí i deformacemi podél obou okrajů vozovky. Dále se vyskytuje hloubková koroze a z lokálních poruch se vyskytují vysprávky, olamování okraj vozovky, podélné a příčné rozvětvené trhliny, mozaikové trhliny. Na úseku jsou zvýšené nezpevněné krajnice. 

Bude třeba provést výměnu asfaltových konstrukčních vrstev s lokálními sanacemi podkladní vrstvy a dále vyčistit, sanovat a případně rekonstruovat odvodnění (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti) v délce 5 kilometrů. V rámci oprav, předpokládané hodnotě 112,39 mil. Kč bez DPH, bude dále provedena výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnova vodorovného dopravního značení plastem. 

Přesný termín zahájení je momentálně závislý na průběhu výběrového řízení a představební přípravy. Opravu bychom rádi zahájili ještě v letošním roce, tak abychom navázali na již probíhající práce na stejné komunikaci mezi skalkou a Drásovem

Print Friendly, PDF & Email