Výstavba obchvatu Olbramovic na sil. I/3 probíhá zatím podle plánu. Pracuje se na objektech pozemních komunikací, mostech i vodohospodářských objektech. Zřetelné jsou již budované zářezy i násypy budoucí komunikace. Ze zásadních činností, které v záři probíhaly, je třeba zmínit realizaci trativodního potrubí v zářezu na začátku obchvatu, dle staničení od Benešova. Po dokončení založení potrubí bude řešena výměna aktivní zóny. Obdobně probíhá realizace v km 1,8-2,4. V místě budoucí mimoúrovňové křižovatky, kde se nacházíme pod hladinou podzemní vody, jsme provedli k prohloubení drenáží a zvětšení jmenovitého vnitřního průměru potrubí. Následovat bude výměna celé aktivní zóny. 

Pokračujeme také v dosypávání prvního násypu ve směru od Benešova km 0,8 – 1,24. V srpnu se nám podařilo v tomto úseku již dobetonovat rámový most (SO 203.1). V září jsme realizovali zajištění jeho odvodnění v podobě mostních drenáží a izolaci spodní i stropní konstrukce. V návaznosti na dosypávání násypu bude proveden jeho zásyp a dojde tak k propojení celého násypu ve směru staničení. Souběžně pokračovala těžba zářezu v km 1,2-1,8 na úroveň pláně. V srpnu jsme rovněž úspěšně dokončili sanování podloží rámového mostu v km 1,8 a v průběhu září jsme tak mohli začít s jeho založením. Probíhalo vázání jeho výztuže, provedeno bylo bednění. Probíhá nebo bude provedena betonáž základů, opěr a stropní konstrukce. I na rámovém mostě v km 2,2 probíhaly vazačské práce jeho jednotlivých částí a následné betonování.

Jednotlivé vrstvy zemní pláně, které byly v průběhu měsíce srpna zlepšeny, překrýváme krycími štěrky 0/32, pro možnost využití těchto ploch k ostatním činnostem. 

 

Print Friendly, PDF & Email