Zahájili jsme úpravu stávající neřízené tečné křižovatky u Plaz na Mladoboleslavsku na silnici I/16 na křižovatku okružní. S uvedením nové křižovatky za 25,94 mil. Kč bez DPH do provozu počítáme za 5 měsíců, tedy přibližně v 2. polovině měsíce srpna. Ve Středočeském kraji jde o první stavební akci zahájenou ve stavební sezóně 2022.

Nová křižovatka bude provedena ve tvaru elipsy s délkou hlavní osy 40 metrů a délkou vedlejší osy 30 metrů. Bude řešena jako jednopruhová s šířkou okružního pásu 6 metrů a šířkou pojížděného prstence 1,5 metru. Prstenec okružní křižovatky bude z cementobetonového krytu s příčnými drážkami. Délka úseku silnice I/16 dotčeného stavbou bude v délce 237,33 metů. Samotná délka okružní křižovatky (okružního pásu) bude činit 91,75 metrů. Na všech větvích křižovatky budou umístěny středové dělící ostrůvky. Povrchové odvodnění srážkových vod z okružní křižovatky bude řešeno pomocí stávajících odvodňovacích příkopů a vybudováním nových uličních vpustí, které budou pomocí přípojky a výústního objektu napojeny do odvodňovacího příkopu. Součástí samozřejmě bude i podpovrchové odvodnění komunikace systémem drenáží.

Dojde k obnově autobusových zastávek linkové a městské dopravy nacházejících se v prostoru křižovatky (celkem 4) a jejich umístěny mimo jízdní pruhy. Upraveny budou větvě křižovatky silnice III/2768 (směr Plazy) v délce 73 metrů a silnice III/27515 (směr Kolomuty) v délce 257 metrů. Pro požadované napojení na okružní křižovatku bude nová trasa silnice III/27515 mírně odkloněna od původní polohy. V rámci výstavby bude vybudováno také nové venkovní LED veřejné osvětlení a bude opravena a prodloužena stávající gabionová opěrná zeď podél sil. I/16. Součástí stavby jsou i komunikace pro pěší, které budou sloužit ke zpřístupnění jednotlivých zastávek autobusů. Překonání větví křižovatek bude řešeno pomocí míst pro přecházení přes středové dělící ostrůvky. Kryt chodníků bude z betonové dlažby, betonové budou i nově osazené obrubníky. V rámci stavby bude třeba provést také přeložku vodovodu a sdělovacích kabelů CETIN, nové vodorovné a svislé dopravní značení a také instalovat nová svodidla.

Úpravu jsme zahájili frézováním starých konstrukčních vrstev části vozovky I/16 a silnice III/27515 na Kolomuty, přeložkou vodovodu a sdělovacích kabelů CETIN a dalšími zemními pracemi. Místem stavby je veden provoz v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. S přechodem na další etapu, cca v polovině května 2022, bude provedena také přestavba dopravně inženýrského opatření. 1 jízdní pruh bude uzavřen a provoz v pojížděném jízdním pruhu bude řízen kyvadlově.

Print Friendly, PDF & Email