Na budoucí trase dálnice D6 u Hořoviček a Hořešedel o celkové délce 14,4 km bylo dosud archeologicky prozkoumáno celkem 1232 objektů. Nyní práce pokračují na bohatých lokalitách u Hořoviček, kde kromě desítek železářských pecí byla nalezena jedna unikátní, nejspíše keramická. Ukončení archeologického průzkumu předpokládáme 18. prosince 2022.

Na počátku srpna byly dokončeny práce v terénu na lokalitě Kolešov a začalo jeho laboratorní zpracování. Exkavací bylo získáno 2014 nálezcových jednotek (sáčků), které obsahují množství keramických zlomků, zvířecích kostí, mazanice, kamenných nástrojů, šperků, kovových artefaktů atd. Bylo prozkoumáno 475 objektů od kulových jam, přes zásobní jámy, pece, hliníky až po tři pohřby. Polykulturní sídliště skrývalo objekty mladého eneolitu (kulturu se šňůrovou keramikou), ze starší doby bronzové (únětická kultura), mladší a pozdní doby bronzové (kultura knovízská a její štítarský stupeň), bylanské kultury (starší doba železná) a doby časně laténské, která tak dokládá osídlení lokality Kelty.

Rovněž na počátku srpna byly dokončeny výzkumné práce na lokalitě Novodvorský potok, kde bylo prozkoumáno 673 objektů, ze kterých bylo získáno 616 sáčků s nálezy keramických zlomků, broušené a štípané industrie, mazanice, otloukačů a dalších artefaktů, které zde dokládají sídliště prvních zemědělců, kde máme zastoupeny obě kultury, jak kulturu s lineární keramikou, tak kulturu s vypíchanou keramikou. Obě kultury jsou zde zastoupeny kůlovými dlouhými domy, hliníky, stavební jámami, zásobnicemi. Několik objektů v horní partii Novodvorského potoka náleží mladému eneolitu – kultuře zvoncovitých pohárů. Další zastoupenou kulturou je únětická kultura starší doby bronzové.

22. září skončila terénní část výzkumu na lokalitě Hořovičky IV, kde bylo získáno 412 sáčků z 84 objektů – hliníků, chaty, zásobních a jiných jam, které dokládají osídlení od neolitu (kultura s vypíchanou keramikou, raného eneolitu – kultura jordanovská a starší doby železné).

Práce pokračují na velmi bohatých lokalitách Hořovičky I, II a III, kde na lokalitách I a III převažuje germánské osídlení, jemuž dominuje výrobní okrsek s doklady železářské výroby doby římské. Kromě několika desítek železářských pecí zde byla rovněž objevena unikátní pec, patrně keramická, která nemá ve středoevropském prostoru obdoby. Pec byla vytesána do sprašového podloží, které uchovalo téměř celou její konstrukci. Unikátní je tím, že do pecního prostoru vedou dva více jak 2 m dlouhé topné kanály. Uvnitř pece se tak mohlo lehce dosáhnout teploty až 1200 °C. Pokud by sloužila pro výrobu keramiky, byl by to opravdu velmi kvalitní výpal.

S kulturou prvních zemědělců se setkáváme ještě na další zkoumané lokalitě, a to na Bukově. Zde máme prozatím zastoupenu kulturu s lineární keramikou. Kompletní dokončení archeologického průzkumu pod vedením Ing. Radka Balého, ředitele České společnosti archeologické, o.p.s. bude 18. prosince 2022.

Print Friendly, PDF & Email