Krajský úřad Kraje Vysočina vydal územní rozhodnutí na stavbu přeložky silnice I/34 mezi obcí Věž a její místní částí Skála. 3800 metrů nové komunikace se čtyřmi mosty a jednou mimoúrovňovou křižovatkou má zajistit větší bezpečnost silničního provozu a místní obyvatele ušetřit negativních vlivů dopravy.

Trasa nové přeložky je navržena jižně od obce Věž i její místní části Skála. Půjde o smě­rově nerozdělenou dvoupruhovou silnici s jízdní­mi pruhy 2×3,50 m a se zpevněnými krajnicemi 2×0,75 m.

Na začátku úpravy dochází ke směrovému opuš­tění stávající trasy silnice I/34 pravotočivým ob­loukem o poloměru 800 m. Počátek stavby je tak v místě před stávající levotočivou zatáčkou před vjezdem do osady Skála. Díky nové přelož­ce bude tato nebezpečná zatáčka zcela elimino­vána. Poté trasa přechází mostem délky 220 m rekreačně využívané údolí Perlového potoka. Při výtoku Perlového potoka z rybníka Kachlička kříží přeložka mostem délky 44 m silnici III/3482 Herálec – Skála a dvěma pro­tisměrnými oblouky obchází po jižním úbočí údolí rybníka Valcha.

Dále trasa přechází mostním objektem délky 158 m údolí Perlového potoka a vstupuje do zářezu. Následně ve vzdálenos­ti cca 300 až 500 m obchází obec Věž a kříží mostem délky 113 m účelovou komunikaci a vodní tok. Konec stavby se nachází cca 600 m za obcí Věž ve směru na Havlíčkův Brod.

Připojení obce Věž řeší mimoúrovňová křižovatka na konci stavby. Ta umožňuje bezko­lizní připojení obce Věž a silnice III/34752.

Zahájení výstavby přeložky předpokládáme v roce 2026.

Print Friendly, PDF & Email