V pondělí 19.7.2021 předáme staveniště a následně zhotovitel zahájí rekonstrukci mostu na sil. I/19 v obci Divišov na Žďársku, který zde překlenuje potok Nedvědička. O realizaci zakázky měly v rámci veřejného výběrové řízení zájem 3 uchazeči, přičemž nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,  která rekonstrukci provede za 7,89 mil. Kč bez DPH s termínem uvedení do provozu za 4 měsíce.

Horní i dolní stavba je hodnocena stavebním stavem IV-uspokojivý. Z hlediska stavu mostu jsou nejvýznamnějším poškozením poruchy obkladního zdiva spodní stavby a poruchy pravého krajního nosníku z důvodu průsaků vody nefunkční izolací. Použitelnost mostu zásadním způsobem ovlivňuje i nefunkční záchytný systém.
Navržená rekonstrukce řeší zejména výměnu mostního svršku a vybavení mostu, sanaci podhledu a boků nosné konstrukce a spodní stavby a bude obsahovat tyto práce: Odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci, ubourání vrchu závěrné zídky (případně spádového betonu), ubourání vrchu křídel. Otryskání povrchu nosné konstrukce, vrchu závěrných zdí a křídel vysokotlakým vodním paprskem, zřízení spřažené desky a dobetonování vrchu závěrných zdí a křídel, položení hydroizolace a její přetažení na rub závěrné zdi pod úložný práh, zřízení drenáže rubu opěr, zřízení podélných drenáží v úžlabí, betonáž říms, položení vozovkových vrstev, instalace zábradlí na chodníku, sanace podhledu a boku nosné konstrukce. Betonové části spodní stavby (úložné prahy) budou též otryskány tlakovým vodním paprskem, penetrovány inhibitorem koroze a sanovány. Betonové křídlo vpravo při opěře č.2 bude otryskáno paprskem a osazeno kotvícími trny. Kamenná spodní stavba bude otryskána vodním paprskem a uvolněná malta bude odstraněna a spáry přespárovány. Dojde k dosypání náspů u křídel zeminou s jejím následným zpevněním kamennou dlažbou do betonu. Na obou římsách bude instalováno odnímatelné ocelové mostní zábradlí z otevřených válcovaných profilů. Vozovka na předmostích bude provedena v nové skladbě

Rekonstrukce bude probíhat za omezeného provozu po polovinách. V místě prací se tak bude jezdit kyvadlově jedním pruhem. Provozu bude řízený světelnou signalizací. S uvedením mostu do provozu počítáme v polovině listopadu tohoto roku. Předpokládá se, že dokončovací práce budou probíhat ještě v následujícím roce, ale ty by již do plynulosti provozu na sil. I/19 neměly zasáhnout. 

 

Print Friendly, PDF & Email