K tomu, abychom zahájili opravu silnice I/19 na průtahu obcí Pohled, již máme potřebné stavební povolení. Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele, přičemž o zakázku v předpokládané hodnotě 23,58 mil. Kč bez DPH se uchází 4 subjekty. Z těchto nabídek je nejnižší cena 21,45 mil. Kč bez DPH současně s nejkratší dobou uvedení do provozu 16 týdnů. Nyní hodnotící komise vyhodnocuje všechny podané nabídky z hlediska splnění požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a ekonomické výhodnosti.

Stavba navazuje na již ukončené nebo probíhající opravy silnice I/19 mezi Pohledem a Keřkovem, které zlepšují stav i bezpečnost této komunikace. Technický stav vozovky stávající části silnice již neodpovídá požadavkům kladeným na silnice I. třídy, a tak účelem stavby je zejména zlepšení technického stavu vozovky, zkvalitnění povrchu komunikace a celkově prodloužení její životnosti. Připravovaná oprava na průtahu Pohledem v celkové délce 1,04 km představuje práce v  úseku od konce stavby přeložky silnice I/19 (součást stavby I/34 Rouštany – Pohled) až za poslední sjezd na konci obce Pohled směrem na Simtany. Oprava vozovky bude v celé trase prováděna přibližně s mírnou šířkovou korekcí, aby se docílilo sjednocení šířky na 3,0 m jízdní pruh a 0,25 m vodicí proužky. Celková šířka zpevnění asfaltem bude maximálně 6,5 metru. 

V rámci prací dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládce nových. V některých úsecích se přepokládá kompletní sanace vozovky z důvodu nedostatečně únosných okrajů v místech historického rozšiřování komunikace. Dojde rovněž k obnově a doplnění svodidel, aby zádržný systém v řešeném úseku odpovídal současným normám. Způsob odvodnění zůstane zachován. Odvedení vody z povrchu vozovky do uličních vpustí bude v části Přibyslavské ulice zlepšeno novými obrubníky. V úsecích s výskytem silničních příkopů podél silnice I/19 budou tyto pročištěny a osety hydroosevem. Opraven bude 1 propustek pod silnici a dále se pročistí stávající propustky pod sousedními sjezdy. Všechna kolmá čela těchto propustků v extravilánu budou odstraněna a nahrazena čely šikmými.

Opravu plánujme za úplné uzavírky silnice I/19. Důvodem pro toto opatření je nedostatečná šířka stávající silnice, která neumožňuje provádění po polovinách. Doprava bude do 3,5t a nad 3,5t bude převedena na své značené objízdné trasy. V současné době obec Pohled realizuje svoji investiční akci (výstavba nové kanalizace) s uzavírkou ulice Přibyslavská. Termín zahájení opravy silnici I/19 je tak závislý na termínu dokončení kanalizace. Nicméně pokud to bude časově možné, budeme se snažit naši akci realizovat ještě do konce této stavební sezóny.

 

Print Friendly, PDF & Email