V 2. polovině července 2022 vydal Krajský úřad Kraje Vysočina územní rozhodnutí pro úpravu křižovatky silnice I/23 se silnicí III/40615 u Dobré Vody na Jihlavsku, které koncem října nabylo právní moci. Stavebně se jedná o směrovou i výškovou přeložku silnic I/23 a III/406, přeložky vodovodu LT 100 a přemístění božích muk cca o 5 metrů. Důvodem plánované úpravy je odstranění bodové závady v prostoru stávající stykové křižovatky.

Na silnici I. třídy bude v rámci úpravy umístěn levý odbočovací pruh ve směru na silnici III. třídy v rozsahu požadovaném ČSN. Přeložka silnice III. třídy bude provedena pouze v nezbytném rozsahu pro normové připojení a zajištění dostatečných rozhledů při výjezdu na silnici I/23. Součástí úprav bude i sjezd vpravo ve směru staničení s propustkem, který bude sloužit k obsluze zemědělsky obdělávaných pozemků.

Aktuálně probíhá příprava dokumentace pro stavební povolení a můžeme také zahájit majetkovou přípravu za účelem získání potřebných práv vlastníků k dotčeným pozemkům. Předpokládáme, že stavbu samotnou bychom mohli zahájit v závěru roku 2024 nebo začátkem roku následujícího.

 

Print Friendly, PDF & Email