Vybrali jsme zhotovitele 2 mostů na silnici I/34 u Havlíčkova Brodu. Most ev.č. 34-044 nedaleko BČS MOL v Žižkově ulici i most ev.č. 34-45a, nedaleko odbočky na Dvorce a Kyjov, opraví společnost M-Stav CZ s.r.o.

Jednopólový most z roku 1994 ev. č. mostu 34-044 převádí silnici I/34 přes ropovodní potrubí. Provedenou diagnostikou bylo zjištěno, zejména začínající zatékání podélnými spárami mezi nosníky, které jsou však zatím v dobrém stavu. Jednou z hlavních závad je porušená izolace v úrovni úložného prahu. Jak na rubu opěr, tak křídel a nad krajními nosníky, dochází k zamáčení zejména křídel i vrchu opěr. Jsou patrné korozní a vápenné výluhy a povrchový rozpad betonu. Aby v budoucnu nedošlo ke vzniku vážnějších poruch, přistoupili jsme k opravě mostu, která vyjde na 5,5 mil. kč bez DPH.  Aktuální stavebně-technický stav mostu je hodnocen u horní stavby stupněm III–dobrý, stav spodní stavby ohodnocen stupněm IV–uspokojivý.

V rámci opravy dojde k odstranění mostního svršku až na prefabrikované nosníky. Provede se nová izolace včetně ochranné izolace z litého asfaltu a položí se nová obrusná vrstva. Vybetonují se nové monolitické římsy a za nimi se osadí nové skluzy odvodnění. V rámci dolní stavby bude provedena sanace pohledových ploch křídel a opěr mostu. Osadí se nové příslušenství mostu.

Jednopólový most z roku 1996 ev. č. mostu 34-045a převádí silnici I/34 přes ropovod společnosti Mero ČE a.s. Jednou z hlavních závad zjištěných diagnostikou je zatékání dilatační spárou v římsách, což způsobuje zamáčení úložného prahu, boku opěr a křídel a částečný povrchový rozpad betonu. Vyzdívka mostního otvoru na levé straně je plošně zamáčena, prostoupena trhlinami a boulí se. Kolem křídel není provedena přídlažba a revizní schodiště.

Proto bude spodní stavba sanována. Před stávající vyzdívku ze strany mostního otvoru se provede železobetonová zeď tl. 300-450 mm. Na pravé straně mostu bude v silničním svahu zřízeno revizní schodiště, vpravo před mostem bude obnoven skluz před římsou. Oprava mostu vyjde na 4,65 mil. Kč bez DPH

 Dne23.5.2022 jsme zhotoviteli předali staveniště a dnes, tj. v úterý 24.5.2022, budou stavbou dopravně inženýrského opatření zahájeny práce na obou mostech. Opravy mostů zahájí v jedné třetině jejich šířky, což umožní ve zbývající části vést obousměrný provoz 2 provizorními jízdními pruhy. V tomto režimu by měli řidiči projet do poloviny července, kdy bude nutné přejit na kyvadlově řízený provoz.

Print Friendly, PDF & Email