Pracemi na dolní stavbě jsme zahájili v 1. polovině dubna rekonstrukci dálničního mostu ev.č. D1-201..2, který se nachází v levém jízdním pásu u Velké Bíteše. V rámci modernizace úseku 21 dálnice D1 nebyla oprava této levé části mostu postaveného v roce 1976 provedena, a proto je řešena nyní jako samostatná akce. Současně s rekonstrukcí mostu bude provedena rekonstrukce vozovky. Dále bude v rámci akce provedena oprava vozovky a příslušenství levé nájezdové větve směr Praha v MÚK Velká Bíteš. Akci realizuje společnost Metrostav Infrastructure a.s. za 34,78 mil. Kč bez DPH s uvedení do provozu za 91 dnů. Ta ze 4 uchazečů o zakázku předložila nejvýhodnější nabídku

Oprava mostu má za cíl zlepšit jeho stavební stav a aktualizovat mostní příslušenství (svodidla) podle současných technických předpisů. Zlepšením jeho stavebního stavu jak nosné konstrukce, tak spodní stavby dojde k prodloužení jeho životnosti a zlepšení komfortu provozu na mostě. Stavební stav nosné konstrukce i spodní stavby je hodnocen stupněm IV – uspokojivý stav.
Vozovka na mostě má vyjeté koleje s četnými trhlinami, které jsou opatřeny zálivkou. Izolace je v oblastech uložení nosné konstrukce poškozena a na úložné prahy zatéká. Paty svodidlových sloupků jsou napadeny korozí, zábradelní svodidlo je nenormové. Na přístupných plochách nosné konstrukce nebyly zjištěny žádné významnější poruchy. Zjištěno bylo pouze poškození koncových částí nosníků. U spodní stavby je problém v rozpadu povrchů úložných prahů a koroze betonářské výztuže také v důsledku nadlimitní hloubkové kontaminace betonu chloridy.

Oprava mostu tak bude znamenat výměnu mostního svršku a příslušenství, výměny obou závěrných zídek a úložných prahů. Budou také odstraněny a provedeny nové přechodové desky. V rámci opravy mostu budou vyměněna stávající ocelolitinová ložiska za ložiska elastomerová. Na prefabrikovanou nosnou konstrukci bude vybetonována spřahující železobetonová deska a na ní bude provedena celoplošná izolace a následně nová konstrukce vozovky. Nově budou také vybetonované římsy s kotvenými ocelovými svodidly a dojde také na osazení nových mostních odvodňovačů.

Současně s rekonstrukcí mostu provedeme rekonstrukci vozovky v předpolích mostu (celkem 208 metrů) a její rozšíření tak, aby v základním příčném uspořádání byla šířka každého jízdního pásu min. 11.5 m, což odpovídá rozšíření z kategorie 26.5 na kategorii D 28. Tato šířka již umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve 4 pruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) při budoucích opravách. Dále bude provedena oprava vozovky a příslušenství levé nájezdové větve směr Praha v MÚK Velká Bíteš, kde se odfrézují stávající vozovkové vrstvy na tloušťku 120 mm a nahradí novými asfaltovými vrstvami.

Dopravní omezení je již realizováno na silnice I/37, kterou dálniční most překlenuje. V závislosti na fázi rekonstrukce bude doprava na této komunikaci pod mostem řízena kyvadlově světelnou signalizací. Oprava horní stavby mostu na D1 bude probíhat za úplné uzavírky dálnice v jízdním pásu směrem na Prahu. V průběhu tohoto víkendu se začne stavět dopravní omezení, které provoz převede do jízdního pásu směrem na Brno, kde se bude jezdit v režimu 2+2 a to až do 24.7. 2021. Po tomto datu budou již probíhat pouze dokončovací práce bez dopadu na dopravu.

Print Friendly, PDF & Email