Společnost Eurovia CS a.s. zahájila výrtavbu nové protihlukové stěny na sil. I/38 v Radostíně na Havlíčkobrodsku. Nová stěna v celkové délce 240 metrů bude tvořena celkem 4 stavebními úseky a vyjde na 9,2 mil. Kč bez DPH. Navržená PHS vychází z výsledků vypracované akustické studie podél silnice I/38, aby zajistila dostatečnou ochranu přilehlých chráněných staveb před nadlimitním hlukem emitovaným provozem na této silnici I. třídy.

Výška stěny bude v celé délce 280 metrů proměnná 2 nebo 3 metry nad stávající komunikací. Její pohledová plocha po dokončení bude činit 616 m2. Ve většině své délky bude tvořena z odrazivých transparentní panelů. Zbývající menší část bude postavena z neprůhledných panelů s pohltivou vrstvou. Ve spodní části PHS je v celé délce navržen 0,5 metrů vysoký soklový panel zajišťující stabilitu zpevněné plochy před stěnou. PHS bude založena na vrtaných pilotách. Horní část pilot bude provedena dodatečně a budou do ní kotveny prefabrikované železobetonové sloupky sloužící k osazení soklových a protihlukových panelů.

Před PHS v celé délce, vyjma sjezdů a křižovatek, vznikne nově zpevněná plocha šířky cca 2,1 metrů, která bude tvořena obrubníkem se sníženou hranou a zámkovou dlažbou uloženou do betonového lže. Podél obrubníku bude také nově vybudováno 6 uličních vpusti pro odvodnění komunikace s jejich na pojením na stávají podélné odvodnění. 

Momentálně probíhá budování pilotážní plošny. V návaznosti na úroveň stávající komunikace dochází dle potřeby k dočasnému zasypání terénu podél komunikace vhodnou zeminou. Z této plochy budou následně vrtány piloty pro ukotvení sloupků PHS. Pracuje se za provozu na silnici I/38 s omezením provozu. Místem stavby se jezdí pouze 1 jízdním pruhem s kyvadlově řízenou dopravou. Předpokládáme, že tak by tomu mělo být nejdéle do 10.4.2022. Potom bude doprava vedena 2 provizorními jízdními pruhy s omezením rychlosti na 30 km/h. V závislosti na postupu prací předkládáme, že se sem kyvadlově řízená doprava ještě vrátí v 2. polovině května tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email