Na žádost ŘSD ČR zahájil v tomto týdnu  Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního rozvoje územní řízení k rozšíření odpočívky Klíčany v km 2,85 pravého jízdního pásu dálnice D8. Koncepce úpravy vychází ze stávajícího řešení odpočívky, především v návaznosti na stávající dispoziční uspořádání čerpací stanice a možnosti připojení na dálnici D8. Projekt úpravy reflektuje aktuální Koncepcí dálničních odpočívek ŘSD ČR a již také zohledňuje záměr budoucího rozšíření dálnice D8 v uspořádání 3+ 3 jízdní pruhy.

V rámci stavebních úprav dojde k výraznému rozšíření zpevněné plochy odpočívky, která se zvýší z 4120m² na 22 071m² s navrženým počtem stání:
Osobní automobily: 57x + 4x pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
Motocykly: 4x
Karavany, obytné vozy a vozidla s přívěsem: 12x
Autobusy: 5x
Nákladní automobily: 60x

V rámci odpočívky bude zachována stávající čerpací stanice pohonných hmot včetně přilehlého zařízení. Pracovat se však bude na řadě stavebních objektů pozemních komunikací, vodohospodářských nebo elektro a sdělovacích objektech. Nově bude provedena například dešťová kanalizace s novou retenční nádrží a dešťovou usazovací nádrží s odlučovačem ropných látek. Dojde k přeložce vysokého napětí včetně vybudování nové trafostanice, která nahradí stávající stožárovou, a k vybudování nových rozvodů nízkého napětí, například pro nové korporátní sociální zařízení i nové osvětlení. Z objektů zařízení pro provozní informace a telematiku lze zmínit kamerový přehledový systémem se 4 otočnými kamerami a systém obsazenosti odpočívky, který umožní navádění na volné parkovací kapacity kamionů prostřednictvím proměnných značek.  Podél dálnice vznikne nová gabionová zeď v celkové délce 256 metrů pro vizuální i hlukové oddělení odpočívky od jízdního pásu dálnice a doplní se oplocení. Doplněn bude rovněž mobiliář (lavičky, stoly, odpadkové koše) a provedou se vegetační úpravy ozeleněním nezpevněných ploch.

Pokud jde o průběh další přípravy, předpokládáme, že v dubnu tohoto roku by vydané územní rozhodnutí mohlo nabýt právní moci. Souběžně již pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení. Čistopis této dokumentace bychom měli rádi ještě do poloviny roku 2022, abychom ve 3. čtvrtletí požádali o vydání stavebního povolení. V roce 2023 dokončíme zadávací dokumentaci stavby a vypíšeme veřejné výběrové řízení na zhotovitele. V roce 2024 by se tak mohlo reálně začít s úpravami odpočívky.

Print Friendly, PDF & Email