Z 6 uchazečů o zakázku “D10 LS Benátky n./J.-Tuřice, oprava povrchu vozovky” předložila nejvýhodnější ekonomickou nabídku společnost Metrostav Infrastructure a.s. Ta se opravu cca 7 km dlouhého úseku levého jízdního pásu dálnice zavázal provést za 133,11 mil. Kč bez DPH s dobou uvedení stavby do provozu za 66 kalendářních dnů.

Na základě předchozí diagnostiky vozovky bude v km 28,85-21,5 ve směru z Mladé Boleslavi na Prahu provedena rekonstrukce asfaltobetonového povrchu. V rámci oprav vozovky dojde rovněž k úpravám odbočovacího a připojovacího pruhu na MÚK Benátky nad Jizerou. Jedná se o odbočovací pruh ve směru od Turnova a připojovací pruh ve směru na Prahu. Předmětné pruhy budou prodlouženy a rozšířeny, aby odpovídaly parametrům dle příslušných ČSN.

Součástí oprav bude dále výměna, popř. oprava, betonových monolitických žlabů, pročištění vpustí na mostech, kompletní výměna a doplnění krajních svodidel a oprava nezpevněných krajnic. Vyměněna bude betonová zámková dlažba podél protihlukových stěn v km 27,77–28,24. Budou kompletně pročištěny zpevněné odvodňovací příkopy, vyčištěny od nánosů budou i propustky vč. úpravy vtoků do těchto propustků. Provedena bude obnova vodorovného dopravního značení. Na 4 mostech budou nahrazeny stávající elastické mostní závěry (EMZ) novými. Ty současné již vykazují poškození vlivem velké intenzity provozu a začíná se projevovat jejich netěsnost. 

Celá oprava je plánovaná za provozu v rámci 2 etap. V 1. etapě bude v levém jízdním pásu (směr Praha) uzavřen odstavný a pravý jízdní pruh a doprava bude vedena v režimu 1/1+2. Z levého jízdního pásu bude levý jízdní pruh převeden na pravý jízdní pás a pravý jízdní pruh bude v levém jízdním páse vyveden vlevo ke středovému svodidlu. Pro každý směry jízdy tak zůstanou zachovány 2 jízdní pruhy. V rámci 1. etapy dojde k také k uzavření nájezdové a výjezdové větvě MÚK EXIT 27 Benátky n./J., které obsluhují levý jízdní pás. Na místo nich bude vedena značená objízdná trasa přes sousední MÚK v km 21 a 33, kde budou vozidla otočena do svého původně zamýšleného směru jízdy.

Aktuálně dokončuje stavbu dopravně inženýrského opatření a po předchozím převedení provozu do režimu 1/1+2 plánujeme samotné práce zahájit frézování starých konstrukčních vrstev v neděli 3.4. 2022 ráno.

 

Print Friendly, PDF & Email