Na dálnici D4 plánujeme v pondělí 4.4. zahájit stavbou dopravně inženýrského opatření komplexní opravu dálničního mostu ev.č. 4-020..1 a 4-020..2 v km 28,915, který u obce Stará Huť překlenuje přepad Huťského rybníka. V této stavební sezóně provedeme demolici a výstavbu levé části mostu v jízdním pásu dálnice D4 ve směru na Prahu. Z tohoto důvodu dojde k uzavření levého jízdního pásu v km 29,062 – 28,507 s kompletním převedením provozu do jízdního pásu ve směru na Příbram. V tomto jízdním pásu se bude jezdit 3 provizorními jízdními pruhy s flexibilním vedením provozu respektujícím hlavní dopravní proud s ohledem na dny v týdnu. Prakticky to bude vypadat následovně:

  • čtvrtek 13:00 hod. – neděle 8:00 hod.; provoz veden v režimu 0/1+2 (1 pruh směr Praha + 2 pruhy směr Příbram) 
  • neděle 11:00 hod.– čtvrtek 10:00 hod.; provoz veden v režimu 0/2+1 (2 pruhy směr Praha + 1 pruh směr Příbram)

Přestavba DIO je vedena v režimu 0/1+1 (1 pruh směr Praha + 1 pruh směr Příbram) v termínu neděle 8:00 – 11:00 hod. a čtvrtek 10:00 – 13:00 hod.

Tímto způsobem bude doprava vedena místem stavby až do 1. poloviny října 2022, kdy předpokládáme uvedení levé poloviny mostu do provozu a s tím spojenou demontáž dopravního omezení. 

Více k opravě mostu na: https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2022/03/02/d4-oprava-mostu-d4-oprava-mostu-most-ev-c-d4-020-1-a-4-020-2ev-c-d4-020-1-a-4-020-2/

Na silnici I/4 budeme od úterý 5.4.2022 pokračovat v opravě povrchu a odvodnění této komunikace mezi Chrašticemi a hranicí s Jihočeským krajem, kterou jsme započali v roce 2021 opravou 1 kilometr dlouhého úseku na obchvatu obce Chraštice. V letošním roce tak zbývá dokončit cca. 5 km z celého plánovaného úseku a jeho dokončením bude opraven téměř celá část silnice I/4 Milín-hr. kraje, která se postupně opravuje poslední 2 roky. 

Rámcově se v průběhu stavby provede oprava vozovky vycházející ze schválené diagnosticky včetně předpokládaných hloubkových sanací, výměna odvodňovacích žlabů, doplnění, případně prodloužení svodidel na krajnici, doplnění nezpevněných krajnic, obnova, pročištění a prohloubení stávajících příkopů, pročištění stávajících zatrubnění a jejich doplnění pod sjezdy, oprava čel a říms příčných propustků a jejich pročištění, obnova a doplnění zpevněných i nezpevněných sjezdů. Stávající sjezdy budou redukovány, nevyužívané sjezdy budou odstraněny vč. starých propustků. Provedena bude výměna směrových sloupků z PVC a obnoveno vodorovné a dle potřeby i svislé dopravní značení.

Dne 5.4.2022 zahájíme frézováním starých konstrukčních vrstev v 1 kilometr dlouhém úseku před a za Novým rybníkem. Ve čtvrtek 7.4. zahájíme také druhý kilometrový úsek od Zalužan na hranici Středočeského kraje. Na obou se bude pracovat současně a za provozu po polovinách vozovky. Doprava bude vedena kyvadlově volným jízdním pruhem a bude řízena kyvadlově regulovčíky, případně světelnou signalizací.

 

Print Friendly, PDF & Email