Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství jsme požádali o vydání stavebního povolení pro stavbu ” I/38 D1-Jihlava. Jedná se o plánovanou opravu dopravně vytížené komunikace I/38 mezi MÚK I/38 s dálnicí D1 po MÚK I/38 se silnicí III/03824 (ul. Romana Havelky) v celkové délce 5,67 kilometrů. V tomto úseku se plánujeme opravit oba jízdní pásy v celé jejich šířce.

Stavebně se jedná o poměrně rozsáhlou rekonstrukci, v rámci níž se bude primárně řešit oprava konstrukčních vrstev vozovky silnice I/38 v obou jízdních pásech do maximální hloubky 220 mm. Prakticky to znamená odstranit staré již poškozené konstrukční vrstvy a položit vrstvy nové. Rekonstrukce zahrnuje též opravu vozovky na mostech, prvků stávajícího odvodnění, dešťové silniční kanalizace a zabezpečení svahů proti odpadávání nesoudržné zeminy. Opravovat se bude i zádržný systém. Stávající svodidla budou nahrazena novými s vyšší úrovní zadržení a jejich délka bude upravena dle platných předpisů. Jeden úsek svodidel bude vybudován zcela nově. V plánu je také oprava přejezdů středového dělícího pásu. 5 stávajících přejezdů bude rovněž prodlouženo. V souvislosti se zúžením pravého jízdního pásu (směrem k Jihlavě), dojde k rozšíření středového dělícího pásu a tohoto prostoru bude využito pro bezpečné uložení kabelů Cetin.

V průběhu realizace akce budou muset řidiči počítat s omezením provozu v závislosti na probíhajících stavebních etapách. Při opravě konstrukčních vrstev komunikace se počítá s uzavřením jízdního pásu v celé délce  rekonstruovaného úseku a vedením provozu v režimu 1+1 v protilehlém jízdním pásu. Uzavírat se budou i jednotlivé větvě mimoúrovňových křižovatek a dopravy bude převedena na značené objízdné trasy.

Termín zahájení realizace je závislý na rychlosti postupu přípravy v předrealizační fázi i s ohledem na další vývoj epidemie Covid v ČR. Optimálně bychom rádi alespoň část prací zahájili ještě v průběhu 3. čtvrtletí tohoto roku, ale nelze vyloučit zahájení celé akce až v rámci nové stavební sezóny v roce 2022.

Print Friendly, PDF & Email