Přeložka silnice I/38 u Církvice na Kutnohorsku běží k říjnu 2021 v souladu se stanoveným harmonogramem. Stěžejní práce probíhají na pozemní komunikaci hlavní trasy nebo přeložkách polních cest, stejně jako  na mostních objektech i připravované přeložce a přepojení ropovodu.

Aktuálně se pracuje na zářezu ve stoupání hlavní trasy směrem ke Kalabousku. Jedná se o nejdelší zářez v trase budoucího obchvatu o délce 900 metrů a hloubce až 4 metry. Navíc je v tomto úseku plánované uspořádaní jízdních pruhů 2+1, stoupací pruh přes vrch Hořejší kupa ve směru na Čáslav, což znamená vytěžit větší objem zeminy s ohledem na plánovanou šířku komunikace. Celá trasa bude vedena přibližně v délce 1,5 km v zářezech, 1,8 km v násypech a pouze necelý kilometr v úrovni terénu. Z uvedeného je patrné, že je v průběhu zemních prací třeba provést přesuny velkého objemu zeminy ze zářezů do míst, kde bude komunikace vedena po násypech. To sebou samozřejmě přináší zvýšený pohyb techniky nejen v rámci stavby ale rovněž po silnici I/38 a místních komunikacích. Pouze pro dokreslení množství, tak z výkopů v rámci stavby bude odtěženo celkem 133 028 m3 zeminy. Pokud jde o násypy, probíhá ukládka sypaniny na čtyřech místech budoucí trasy a současně se provádí zlepšování podloží pomocí pojiva. Kde je to třeba, tam probíhají práce na zlepšení parapláně i aktivní zóny komunikace hlavní trasy.

Součástí budoucího obchvatu jsou rovněž 3 mostní objekty v celkové délce 279 metrů. Most přes Křenovku byl vybetonován jako první. V průběhu září a října byla dokončena betonáž 120,6 metrů dlouhé hlavní nosné konstrukce mostu přes Klejnárku. Jenom na betonáž této konstrukční části, v rámci stavby největšího mostu s délkou 133,20 m a výškou nad terénem 7,35 m, bylo zapotřebí 1128 m3 betonu. Celkem ho na jeho výstavbu bude třeba 2459,663 m3. V průběhu října bylo dále provedeno ošetření nosné konstrukce, její předpětí a injektáž a dokončuje se demontáž bednění. Pracuje se rovněž na posledním mostě, který bude překlenovat železniční trať a jako součást mimoúrovňové křižovatky i budoucí přeložku silnice I/38. Tady probíhají práce na betonáži  2 mostních opěr a 3 pilířů. Hlavní nosná konstrukce mostu na ně bude usazena pomocí vysokotonážního jeřábu předběžně v 1. polovině roku 2022, v závislosti na termínu výluky provozu na železniční trati.

Aktuálně je před námi důležitá přeložka ropovodu, dříve známého jako ropovod Družba, který na 2 místech nenormově kříží trasu budoucího obchvatu. V uplynulých týdnech tak probíhaly veškeré práce směřující k vlastnímu přepojení, která máme v plánu začít realizovat v sobotu 6.11.2021. Na tuto operaci je vypracován podrobný hodinový harmonogram a definován technologický předpis pro minimalizaci rizik související s touto činností. Průtok ropy potrubím činí 12.480 m3/den a rychlost prodění v potrubí je cca 1,0-1,4 m/s. I proto probíhá průběžná koordinace mezi investorem /stavebníkem (ŘSD), zhotovitelem (STRABAG), správcem produktovodu (MERO), odběratelem ropy (UNIPETROL) a pro případ nenadálé události je jednáno i se Správou státních hmotných rezerv, neboť přepojení si vyžádá zhruba týdenní přerušení dodávek do litvínovské rafinérie. Ačkoliv v rámci liniových staveb k plánovaným přeložkám ropovodu na základě potřeb zadavatele občas dochází, v tomto případě se jedná o ojedinělou akci, která bude uskutečněna za plného provozu výroby v Litvínově.

Print Friendly, PDF & Email