Koncem června tohoto roku jsme zahájili komplexní opravu mostu ev.č. 32-002a, který převáděl v délce 43 metrů silnici I/32 přes silnici III/3248 u Činěvsi na Nymbursku. Oprava za necelých 30 mil. Kč bez DPH spočívala v demolici již nevyhovujícího třípólového mostu z prefabrikovaných předpjatých nosníků a ve výstavbě nového, který se konstrukčně liší od svého předchůdce. Z původního mostu byly v podstatě ponechány pouze základy a na nich vyrostl jednopólový most rámové konstrukce s nosnou konstrukcí z monolitického předpjatého betonu. Tím, že je konstrukce rámová, odpadá nutnost instalace ložisek a není třeba ani mostních závěr, čímž se snižují náklady na následnou údržbu. Spodní stavba je ze železového betonu a hlubině založená na 14 kusech velkoprůměrových pilotách, po sedmi pro každou z opěr mostu. Aktuální délka přemostění je 21,7 metrů a zkrátila se i délka nosné konstrukce ze 46,14 na 24,277 metrů a tedy i délka mostu z 50 na 31,7 metů.

V úterý 7.12. 2021 již na mostě a obou jeho předmostí proběhla pokládka obrusné vrstvy asfaltového souvrství, což značí, že se blížíme do finální fáze před uvedením mostu do provozu. Na římsách zbývá ještě dokončit osazení zábradelních svodidel ve stupni zadržení H2 a výšky 1,1 metru. Z obou stran mostu (předmostích) budou osazena rovněž svodidla. Část terénních úprav v okolí mostu je již provedena v podobě osazení revizních schodišť a skluzů odvodnění. Další úpravy jako je vyčištění silnic III. třídy a úprava ploch pod mostem pohozem ze štěrkodrti ještě budou probíhat. Zbývající dokončovací práce společně s opravou objízdné trasy provedeme na jaře 2022. Pro řidiče uvedeme most do provozu nejpozději v týdnu před  Štědrým dnem. 

Print Friendly, PDF & Email