V listopadu jsme na stavbě I/38 Církvice obchvat provedli na 2 místech přeložku vedení ropovodu a pokračovali v práci na pozemní komunikaci. I nadále probíhal odkop 800 metrů dlouhého zářezu v km 3,050–3,800 ve stoupání hlavní trasy směrem ke Kalabousku a současně se ukládala sypanina do 4 násypů v hlavní trase obchvatu a také v trase přeložky silnice III/03321 v místě budoucí mimoúrovňové křižovatky. Postupně se upravovaly svahy násypových těles. Pracovalo se na úpravě aktivní zóny v km 0,3-1,7 hlavní trasy. Dokončila se pokládka živičných vrstev přeložené obslužné komunikace podél zářezu v km 3,050–3,800. Na mostě přes Klejnárku byla odbedněna nosná konstrukce a na to navázalo armování a bednění říms, stejně jako armování a betonáž křídel mostní opěry (OP5) a její postupný zásyp. U mostu přes železniční trať se dělala izolace spodní stavby, zásyp základů jednotlivých pilířů a rovněž jejich postupné armování, bednění a betonáž.

Ačkoliv práce probíhají v souladu s harmonogramem, jejich rozsah je již v poslední období omezen technologickými a klimatickými podmínkami. 17.12 2021 tak dojde k zazimování stavby a přerušení výstavby. Její obnovení plánujeme společně se zhotovitelem opět počátkem ledna příštího roku, abychom v zimním období realizovali práce, které s ohledem na aktuální klimatické podmínky bude možné provést.

Print Friendly, PDF & Email