Akce rekonstrukce silnice I/38 v dopravně vytíženém úseku mezi dálnicí D1 a mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí III/03824 (ul. R. Havelky) v Jihlavě má svého zhotovitele. Opravu 5671 metrů dlouhého úseku silnice provede společnost STRABAG a.s., která z 8 uchazečů předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku a dílo zhotoví za 337,72 mil. Kč bez DPH, což je o téměř 20 mil. Kč méně, proti předpokládané hodnotě (357, 2 mil. Kč bez DPH). Svým rozsahem i náklady se bude jednat o největší opravu na silnicích I. tříd, kterou v příštím roce v Kraji Vysočina zahájíme. Jedná se o akci, která probíhá ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnici Vysočina (KSÚS) na základě smlouvy “O společném zadání veřejných zadavatelů” mezi ŘSD ČR a touto příspěvkovou organizací kraje. 

Ačkoliv se primárně jedná opravu konstrukčních vrstev vozovky v obou jízdních pásech silnice I/38 včetně větví mimoúrovňových křižovatek MÚK I/38 x D1, MÚK Pávov, MÚK Lesnov a MÚK I/38 se sil. III/03824, je součástí také vyvolaná přeložka sítí středového dělícího pásu (SDP), výstavba 1 nového přejezdu SDP a prodloužení dalších 5 stávajících do minimální délky 60 metrů. Rekonstrukce zahrnuje též výměnu vozovkového souvrství na mostech, opravu prvků stávajícího odvodnění, záchytného systému a zabezpečení svahů proti odpadávání nesoudržné zeminy. Dále stavba řeší výměnu a doplnění záchytných a vodicích bezpečnostních zařízení dle aktuálně platných předpisů. Dojde i k opravě mostu ev.č. 1311-1 na silnici III/1311 ve Smrčenské ulici v Jihlavě, který zde překlenuje silnici I/38. Investorem opravy tohoto mostu ve vlastnictví kraje je KSÚS Vysočina na základě shora uvedené smlouvy

Stavba bude probíhat v průběhu 2 stavebních sezón, v rámci každé z nich bude opraven jeden jízdní pás, a předpokládáme, že proběhne ve třech etapách. V 1. etapě je navržena výstavba kabeláže ve SDP a jeho přejezdů.  Ve 2. a 3. etapě budou probíhat práce v jednotlivých jízdních pásech, při úplné zavírce jízdního pásu, kde bude oprava aktuálně probíhat. V každé z plánovaných etap však bude zachován jeden jízdní pruh ve směru na Jihlavu i ve směru k dálnici D1.

Print Friendly, PDF & Email